headerphoto

 

 

 

 

 

 

emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova

emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova

emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova

emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova

 

 

 

 

 

Zaštita okoliša

 

- vršimo ispitivanja kvalitete zraka

(mjerenja imisija) u okolici odlagališta komunalnog otpada, industrijskih postrojenja, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kompostana, kafilerija, betonara, asfaltnih baza i šljunčara, prometnica, peradaskih, svinjogojskih i govedarskih farmi, i ostalih lokacija u blizini potencijalnih onečišćivaća; kao i imisijska mjerenja u sklopu utvrđivanja nultog stanja za potrebe procjene utjecaja na okoliš.

- vršimo mjerenja emisija plinova, dimova i

praškastih tvari iz energetskih izvora ( kotlovi, termogeni, elektrane itd.) i tehnoloških procesa ( cementare, lakirnice, tiskare, otprašivači, sušare itd.). Izrada i popunjavanje obrazaca za potrebe registra onečišćivanja okoliša: PI-1, PI-2, PI-Z-1, PI-Z-2 i PI-Z-3, PI-V, PL-PPO, kao i popunjavanje obrazaca REGVOC, EHOS, BLV te ustrojavanje odgovarajućih očevidnika

- uzorkujemo i analiziramo azbestna vlakna u

zraku i uzorcima radnog i životnog okoliša

- provodimo mjerenje odlagališnih

(deponijskih) plinova na tijelima odlagališta (deponija) i izrađujemo izvješća o provedenim mjerenjima

- izrada elaborata zaštite okoliša, elaborata za

ocjenu o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš, elaborata i dokumenata o zadovoljavanju standarada iz područja zaštite okoliša, izrada procjene ugroženosti i operativnih planova zaštite i spašavanja, izrada elaborata za dodjelu sredstava (IPARD, Poduzetnički impuls i sl.)

- modeliranje širenja onečišćujućih tvari u

zrak / modeliranje kakvoće zraka

- izrađujemo SUO u sklopu

postupka procjene utjecaja na okoliš

- izrada operativnih planova

intervencije u zaštiti okoliša te planova zaštite i spašavanja

- izrada akcijskih planova potrebnih za

održavanje i rekonstrukciju postojeće rasvjete i rasvjetljavanje na području jedinice lokalne samouprave, kao i učešće i suradnju na izradi projekata rasvjete; akcijskih planova energetski održivog razvitka, i sl.

- provodimo mjerenja komunalne buke,

mjerenje buke u radnom okolišu, mjerenja nultog stanja buke te mjerenja buke za potrebe procjene utjecaja na okoliš

 

emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova
emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova
emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova