headerphoto

Zakoni i propisi

 

Tvrtka ANT d.o.o. temeljem svojih ovlasti djeluje po idućim Zakonima, Pravilnicima, Uredbama i ostalim propisima:

Napomena: popis redovito ažuriramo no moguće su potrebe za manjim ispravkama. Iste možete provjeriti na službenom web portalu "Narodne novine" www.nn.hr , http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx te N.N. tražilici http://nn.rot13.org/

(na ovom djelu web stranice objavljujemo i aktualne propise koji bi Vama, kao našim budućim ili već sadašnjim klijentima, mogli biti interesantni)

____________________________________________________________________________________

Za otvaranje zakona, kliknite desnim klikom na broj Narodnih novina i označite "Open Link in New Tab".

 

Propisi iz područja zraka

 • Zakon o zaštiti zraka
  Narodne novine 130/1147/14

   
 • Program mjerenja kakvoće zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka
  Narodne novine 43/02

   
 • Uredba o kakvoći biogoriva
  Narodne novine 141/0533/11 

   
 • Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2008. godinu
  Narodne novine 120/07 

   
 • Plan zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2011. godine
  Narodne novine 61/08  
   
   
 • Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola
  Narodne novine 142/08  

   
 • Odluka o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Narodne novine 145/08

   
 • Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske
  Narodne novine 151/08

   
 • Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2009. godinu
  Narodne novine 5/09

   
 • Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj 
  Narodne novine 76/09

 • Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj za razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine
  Narodne novine 152/09

  Prilog Programu (pdf)

 • Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2010. godinu
  Narodne novine 13/10

 • Odluka o prihvaćanju Petog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  Narodne novine 24/10 

   
 • Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2011. godinu
  Narodne novine 144/10

   
 • Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2012. godinu
  Narodne novine 139/11

   
 • Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva
  Narodne novine 154/11

   
 • Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima
  Narodne novine 43/12

   
 • Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
  Narodne novine 69/12

   
 • Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 87/12

   
 • Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  Narodne novine 117/1290/14

   
 • Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku
  Narodne novine 117/12

   
 • Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinica i izboru dražbenog sustava
  Narodne novine 124/12

   
 • Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  Narodne novine 129/1297/13

   
 • Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 134/12

   
 • Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
  Narodne novine 3/13

   
 • Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
  Narodne novine 3/13

   
 • Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2013. godinu
  Narodne novine 4/13

   
 • Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije
  Narodne novine 4/13

   
 • Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova
  Narodne novine 19/13

   
 • Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješ­ćivanju o kvaliteti zraka
  Narodne novine 57/13

   
 • Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila
  Narodne novine 69/13

   
 • Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine
  Narodne novine 77/13

   
 • Odluka o donošenju Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine
  Narodne novine 95/13

   
 • Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 108/13

   
 • Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva
  Narodne novine 113/1376/14

   
 • Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine
  Narodne novine 139/13

   
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Narodne novine 148/13

  Lista postojanih organskih onečišćujućih tvari uz Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Narodne novine, broj 148/2013) (pdf)

  Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ

   
 • Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske
  Narodne novine 1/14

   
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova
  Narodne novine 6/14

   
 • Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2014. godinu
  Narodne novine 8/14

   
 • Odluka o donošenju Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  Narodne novine 18/14

   
 • Uredba o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
  Narodne novine 22/14

   
 • Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
  Narodne novine 90/14

 

Opći propisi iz zaštite okoliša

 

 • Zakon o zaštiti okoliša
  Narodne novine 80/13
   
 • Naputak o obrascu, sadržaju i način uvođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okoliša
  Narodne novine 79/95
   
 • Plan intervencija u zaštiti okoliša
  Narodne novine 82/9986/9912/01
   
 • Nacionalna strategija zaštite okoliša
  Narodne novine 46/02
   
 • Nacionalni plan djelovanja za okoliš 
  Narodne novine 46/02
   
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emi­sija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladi­štenjem i distribucijom benzina 
  Narodne novine 135/06
   
 • Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila 
  Narodne novine 120/07
   
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša  
  Narodne novine 35/08
   
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
  Narodne novine 64/08
   
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
  Narodne novine 64/08
   
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša 
  Narodne novine 68/08
   
 • Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu
  Narodne novine 70/08
   
 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša
  Narodne novine 70/0881/11
   
 • Uredba o kakvoći mora za kupanje  
  Narodne novine 73/08 
   
 • Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora 
  Narodne novine 92/08
   
 • Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja  
  Narodne novine 113/08
   

 • Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća
  Narodne novine 113/08
   
 • Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu 
  Narodne novine 139/08
   

 • Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima
  Narodne novine 145/08
   

 • Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša
  Narodne novine 154/08
   

 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske
  Narodne novine 30/09
   

 • Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša 
  Narodne novine 126/0965/12
   
 • Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša
  Narodne novine 31/10
   
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
  Narodne novine 57/10
   
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
  Narodne novine 5/11 

 • Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
  Narodne novine 114/11
   
 • Uredba o uspostavi okvira za djelovanje Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša
  Narodne novine 136/11
   
 • Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
  Narodne novine 43/12
   
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora/ice zaštite okoliša
  Narodne novine 43/12
   
 • Uredba o okolišnoj dozvoli
  Narodne novine 8/14
   
 • Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
  Narodne novine 44/14
   
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
  Narodne novine 61/14
   
 • Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
  Narodne novine 77/14

            

  

 • Uredba o osnivanju Agencije za zaštitu okoliša
  Narodne novine 75/02

 • Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  Narodne novine 107/03144/12

 • Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  Narodne novine 193/0373/04116/08101/09118/1167/13

 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
  Narodne novine 2/04

 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
  Narodne novine 20/04

 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
  Narodne novine 44/04 

 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
  Narodne novine 71/04

 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom
  Narodne novine 71/04

 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov oksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
  Narodne novine 95/04, 142/13

 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom
  Narodne novine 95/04 
   

 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid
  Narodne novine 120/04
   

 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
  Narodne novine 120/04
   

 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom
  Narodne novine 120/04
   

 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  Narodne novine 183/04 
   

 • Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obaveza
  Narodne novine 183/0429/14
   
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida 
  Narodne novine 73/0748/09
   
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida
  Narodne novine 77/07
   
 • Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda 
  Narodne novine 18/0942/1273/1329/14
   
 • Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  Narodne novine 153/1129/14

 

Propisi iz područja otpada

 

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
  Narodne novine 94/13


 • Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
  Narodne novine 50/0539/09
   

 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
  Narodne novine 97/05115/0581/0831/09156/0938/1010/11,81/11126/1138/1386/13


 • Odluka o uvjetima označavanja ambalaže
  Narodne novine 155/0524/0628/06


 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
  Narodne novine 130/05


 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  Narodne novine 40/0631/09156/09111/1186/13


 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
  Narodne novine 59/06109/12


 • Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe u 2006. godini  
  Narodne novine 64/06


 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima 
  Narodne novine 124/06121/0831/09156/0991/1145/1286/13


 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima 
  Narodne novine 133/0631/09156/0945/1286/13


 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima 
  Narodne novine 136/0631/09156/0953/1286/1391/13


 • Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe u 2007. godini
  Narodne novine 36/07


 • Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest
  Narodne novine 42/07


 • Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada
  Narodne novine 45/07
   

 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
  Narodne novine 72/07
   

 • Odluka o Nacionalnim ciljevima udjela povratne ambalaže u 2008. godini
  Narodne novine 82/07
   

 • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
  Narodne novine 85/07126/1031/11
   

 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
  Narodne novine 117/07111/1117/1362/13
   

 • Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom 
  Narodne novine 38/08
   

 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
  Narodne novine 38/08
   

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
  Narodne novine 70/08
   

 • Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest
  Narodne novine 89/08
   

 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
  Narodne novine 105/08
   

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina
  Narodne novine 128/08


 • Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest
  Narodne novine 58/11 

   
 • Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
  Narodne novine 6/14

   
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 23/1451/14

   
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
  Narodne novine 42/1448/14
   

 

 

Propisi iz područja zaštite prirode

 • Detalji na linku: http://www.zastita-prirode.hr/Propisi-upisnici-natjecaji/Propisi
   

 

Popis međunarodnih ugovora

 
Opći
Klima
Atmosfera
More
Tlo
Otpad
Priroda
 

 

 

Prenešeno sa linka: http://www.mzoip.hr/default.aspx?id=3654 . Više detalja na:

 

PROPISI

 
Opći propisi iz zaštite okoliša
Propisi iz područja zraka
Propisi iz područja otpada
Propisi iz područja zaštite prirode
Popis međunarodnih ugovora