headerphoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaštita na radu

- vršimo usluge mjerenja

koncentracija kemijskih parametara u radnoj atmosferi u kojima se pri radu koriste ili proizvode opasne tvari, prema čl.45 Zakona o zaštiti na radu, NN 71/14.

- vršimo usluge mjerenja

zagađenosti atmosfere na radnim mjestima, prema Pravilniku o zaštiti radnika od rizika izloženosti biološkim agensima pri radu NN 155/08.

- uzorkujemo i analiziramo azbestna vlakna u

zraku i uzorcima radnog i životnog okoliša

- vršimo usluge obavljanja

poslova poslova zaštite na radu kod poslodavca / vođenje poslova ZNR za tvrtke, obrte i dr.

- (Sick building syndrome)