headerphoto

 

Ovlasti tvrtke

Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Min. zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:

  1. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš što uključuje i poslove pripreme i obrade dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i poslove pripreme i obrade dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije.
  2. lzrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša;
  3. lzrada i provjera - (verifikacija) te analiza praćenja stanja za pojedine poslove i grupe poslova iz područja zaštite okoliša i za potrebe Registra onedišćavanja okoliša
  4. Izrada akcijskih planova zaštite okoliša odnosno akcijskih planova zaštite sastavnica okoliša (zraka, tla, mora i dr.) te zaštite od onečišćenja (postupanje s otpadom i dr.).
  5. lzrada programa zaštite okoliša.
  6. lzrada izvješća o stanju okoliša.
   

Suglasnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu:

Suglasnosti Ministarstva rada i Ministarstva gospodarstva (Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva):

Suglasnosti Ministarstva zdravlja (Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi):

 

Od 2011. posjedujemo Akreditaciju prema normi HRN EN/ISO 17025:2007 (Hrvatska akreditacijska agencija) za Odabrana ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

 

Tvrtka ANT d.o.o. registrirana je kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080301622, šifra djelatnosti 71.2 - tehničko ispitivanje i analiza , predmet poslovanja - djelatnosti:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tehničko ispitivanje i analiza
Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem 
Istraživanje i eksperimantalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
Uzorkovanje i analiza mikrobioloških ispitivanja štetnosti u radnoj atmosferi
Praćenje kvalitete zraka
Praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Provjera ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka
Izrada programa zaštite okoliša i izrada izvješća o stanju okoliša
Izrada i provjera - verifikacija (revizija) posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša i za potrebe registra onečišćavanja okoliša
Izrada akcijskih planova zaštite okoliša
Izrada sanacijskih programa i izrada procjena šteta nastalih u okoliš
Poslovi zaštite na radu
Poslovi analize emisionih koncentracija plinova, para, aerosola i dimova
Poslovi mjerenja kakvoće zraka i drugi poslovi kako slijede: kontrola emisija izvora onečišćenja zraka, kontrola i atestiranje uređaja za smanjivanje emisije, praćenje kakvoće zraka u područnim mrežama
Redovito praćenje i proračun emisije izvora, pripremanje i izdavanje izvješća o stanju kakvoće zraka
Zastupanje stranih tvrtki
Stručni poslovi zaštite okoliša
Stručni poslovi zaštite prirode
Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
Izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša
Stručni poslovi praćenja stanja okoliša (monitoring)
Stručni poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
Stručni poslovi izrade studija utjecaja na okoliš
Izrada procjene opasnosti
Osposobljavanje za rad na sigurni način
Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
Ispitivanje električnih instalacija i statičkog elektriciteta
Ispitivanje mikroklimatskih parametara i toplinskog zračenja
Ispitivanje i mjerenje buke u radnim prostorijama i okolišu
Ispitivanje i mjerenje vibracija
Ispitivanje kvalitativnih i kvantitativnih svojstava osvjetljenja
Ispitivanja i mjerenja neionizirajućih zračenja
Analize koncentracija para otapala i ugljikovodika u radnom prostoru i okolišu
Analize koncentracija inertnih plinova
Analize koncentracija upaljivih i eksplozivnih plinova
Analize koncentracija dimova i aerosola u radnom prostoru i okolišu
Analiza koncentracija inertnih prašina kao TSP i PM10-
Analiza koncentracija kristobalita i kvarca u radnoj atmosferi
Analize koncentracija azbesta u radnoj sredini
Analize koncentracija metala u radnoj sredini i okolišu
Analize koncentracija pesticida
Analize koncentracija policikličkih ugljikovodika i PCB
Uzorkovanje i analiza koncentracija dioksina i furana
Uzorkovanje i identifikacija stranih mirisa u okolišu i radnoj atmosferi
Analize plinova na brodovima u skladu s Council Cirective – 94/63/EC i NPI
Izrada sigurnosno-tehničke dokumentacije HRN/ISO 11014
Stručni poslovi ispitivanja efikasnosti ventilacije
Ispitivanje i analiza štetnih tvari u medicinskim ustanovama
Analize emisija štetnih plinova i para iz objekata za pripremu hrane
Analize svih sigurnosnih elemenata u hotelsko ugostiteljskim objektima
Mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade ili borave
Stručni poslovi mjerenja i zaštite od neionizirajućih zračenja
Kontrola analitičkih uređaja, servisiranje, atestiranje i servisno umjeravanje
Savjetovanje naručitelja u vezi zaštite na radu, zaštite okoliša i sanitarnog nadzora
Vođenje stručnih poslova zaštite na radu i zaštite okoliša za trgovačka društva
Vođenje stručnih poslova iz Zakona o otrovima za trgovačka društva
Vođenje stručnih poslova iz Zakona o zaštiti od požara za trgovačka društva
Obavljanje stručnih poslova mjerenja i ispitivanja iz zaštite požara