headerphoto

 

Plan gospodarenja otpadom

- izrada planova i edukacija -

Tvrtka ANT d.o.o. izrađuje Planove gospodarenja otpadom za jedinice lokalne samouprave (gradovi, općine) i pravne osobe temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) i ostalih relevantnih važećih propisa. Za pitanja vezana uz izradu Plana gospodarenja otpadom i edukaciju kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

Popis naših ovlaštenja (dozvola) možete naći

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE

Novi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN 3/2017)  usvojen je 05.01.2017.

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine sadrži i Plan sprječavanja nastanka otpada.

 

PLANOVI GOSPODARENJA OTPADOM GRADOVA I OPĆINA

Jedinice lokalne samouprave obvezne su donijeti plan gospodarenja otpadom za razdoblje od šest godina i objaviti ga u službenom glasilu. (Izvor: Članak 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13).

Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom JLS dostavlja jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Jedinica područne (regionalne) samouprave godišnje izvješće i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave na svom području dostavlja u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: HAOP) do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu te ga također objavljuje u svom službenom glasilu i na svojim mrežnim stranicama.

OPŠIRNIJE:

 

Plan gospodarenja otpadom

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) stvorena je obveza izrade Plana gospodarenja otpadom za sve jedinice lokalne samouprave, kao i obveza izobrazbe stanovništva kako bi se uveo novi način održivog gospodarenja otpadom u kojem je zasebno skupljanje određenih vrsta otpada obaveza.

Citat iz Zakona:

Obveze jedinice lokalne samouprave

Članak 28.

(1) Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:

5. donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba,
6. provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području

(2) Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza iz stavka 1. ovoga članka.

 
 

Tvrtka ANT d.o.o. u stručnim poslovima iz područja zaštite okoliša ima 27-godišnje iskustvo. U području gospodarenja otpadom ono se odnosi na izradu Plana gospodarenja otpadom i izradu Elaborata gospodarenja otpadom. Tvrtka u svom timu zapošljava stručne djelatnike koji poznaju problematiku gospodarenja otpadom i koji imaju dugogodišnje predavačko iskustvo u suradnji s Visokom školom za sigurnost te Veleučilištem u Velikoj Gorici.

Za naš rad u području zaštite okoliša posjedujemo niz ovlaštenja nadležnih ministarstava.

 

Željeli bismo Vas upoznati i sa člancima 168. i 169. Zakona (NN br. 94/13), koji nažalost propisuju i novčane kazne u iznosima od 100.000,00 do 300.000,00 kuna, a također i za odgovornu osobu u jedinici lokalne samouprave od 15.000,00 do 25.000,00 kuna ako se Plan ne izradi.

Budući da su sve jedinice lokalne samouprave obvezne provesti opisane aktivnosti, nudimo Vam našu pomoć u vidu brze i kvalitetne izrade Plana gospodarenja otpadom i održavanja izobrazno-informativnih aktivnosti zanimljivog i pamtljivog sadržaja. Obrazovni sadržaji se prilagođavaju ciljanoj publici (stanovništvo, djeca i sl.). Također sudjelujemo i u osmišljavanju informativnih letaka/brošura vezanih za sakupljanje i zbrinjavanje otpada na području Vaše jedinice lokalne samouprave.
Ukoliko imate interes za suradnju ili bilo kakva pitanja, slobodno nam se javite na naše kontakte.

 

SADRŽAJ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave

Članak 21.

(1) Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba sadrži najmanje sljedeće:

1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, uključujući ostvarivanje ciljeva,

2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,

3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,

4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,

5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,

6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,

7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,

10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,

11. rokove i nositelje izvršenja Plana.

Primijenjeni propisi (pregled propisa koji uređuju gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj):

Osnovni

 1. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN 3/2017)
 2. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13)
 3. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN br. 130/05)
 4. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)
 5. Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN br. 30/09)
 6. Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN br. 46/02)
 7. Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN br. 46/02)
 8. Pravilnik o katalogu otpada (NN br. 90/15)
 9. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN br. 114/15)

Posebne kategorije otpada:

 1. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)
 2. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN br. 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13) (u spomenutom pravilniku na snazi je privremeno ostao samo manji dio odredbi, te je također donešen novi propis naveden niže)
 3. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN br. 113/16)
 4. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN br. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)
 5. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN br. 133/06, 31/09,156/09, 45/12, 86/13) (u spomenutom pravilniku na snazi je privremeno ostao samo manji dio odredbi, te je također donešen novi propis naveden niže)
 6. Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN br. 111/15)
 7. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN br. 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13) (u spomenutom pravilniku na snazi je privremeno ostao samo manji dio odredbi, te je također donešen novi propis naveden niže)
 8. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN br. 125/15, 90/16)
 9. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 96/16)
 10. Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN br. 89/08)
 11. Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN br. 50/15)
 12. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN br. 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, NN 143/12, 86/13) (u spomenutom pravilniku na snazi je privremeno ostao samo manji dio odredbi, te je također donešen novi propis naveden niže)
 13. Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN br.49/14)
 14. Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN br. 38/08)
 15. Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (NN 117/14)
 16. Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN br. 103/14)

 

Ostali propisi važni za gospodarenje otpadom:

 • Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13)
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 61/14)
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN br. 64/08)
 • Uredba o okolišnoj dozvoli (NN br. 08/14)
 • Direktive, Odluke itd.


 

 

Ostale zanimljivosti:

PLANOVI GOSPODARENJA OTPADOM PROIZVOĐAČA OTPADA


Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada (poduzeća, industrijska postrojenja, hoteli itd.) izrađuje proizvođač otpada koji stvara 200 ili više kilograma opasnog otpada na određenoj lokaciji, osim kada je certificiran po ISO 14001 ili EMAS, ili ukoliko posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom.

Za izradu Plana koristi se Obrazac PGO-PO propisan Pravilnikom o gospodarenju otpadom. Proizvođač otpada u obvezi je popunjeni Obrazac PGO-O odnosno važeću izjavu o okolišu ili dozvolu za gospodarenje otpadom dostaviti nadležnom upravnom tijelu u županiji.

Nadležno upravno tijelo izrađuje popis obveznika izrade plana i popis obveznika koji su izradili plan na području jedinice područne (regionalne) samouprave i dostavlja ga u HAOP do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

HAOP izrađuje godišnje izvješće o provedbi obveze.

 

 
   
 

 

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

 

Zaštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014